pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt energetyczny budynku, sieci ciepłowniczej, źródła ciepła

audyt energetycznypremia termomodernizacyjnaaudyt energetyczny budynku

Audyt energetyczny

określa zakres i szczegółowe parametry usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii w budynku, ograniczenie strat ciepła w sieci ciepłowniczej, a także poprawę sprawności źródła ciepła.

Audyt energetyczny

jest dokumentem, który pomaga w podjęciu decyzji o rozpoczęciu prac termomodernizacyjnych.

Audyt energetyczny

wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również przewidywanej oszczędności energii.

Audyt energetyczny

jest niezbędnym dokumentem w przypadku ubiegania się o dofinansowanie prac modernizacyjnych.

Audyt energetyczny budynku

zawiera bilans energetyczny budynku w stanie istniejącym, zestawienie prac termomodernizacyjnych ze wskazaniem parametrów technicznych wariantu optymalnego, kosztorys uproszczony, bilans energetyczny budynku w stanie po modernizacji, obliczenie oszczędności energii, oszczędności rocznych kosztów energii oraz prosty czas zwrotu inwestycji.

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej

dotyczy przedsięwzięć polegających na ograniczeniu strat ciepła z rurociągów przesyłowych. Poza poprawą izolacji termicznej rurociągów oraz armatury przesyłowej może obejmować zmianę trasy rurociągów w celu redukcji ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków, zamianę rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane.

Audyt energetyczny źródła ciepła

obejmuje działania mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa poprzez podniesienie sprawności wytwarzania. Audyt energetyczny źródła ciepła wykonuje się dla lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zasilanym przez to źródło budynkiem lub źródłem ciepła zaopatrującym więcej niż jeden budynek.

W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii można uzyskać wsparcie finansowe w postaci dotacji lub pożyczki.

Audyt energetyczny

jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Stale funkcjonującym sposobem dofinansowania termomodernizacji budynków, modernizacji lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła oraz realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, jest

premia termomodernizacyjna

udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Premia termomodernizacyjna przysługuje, gdy

audyt energetyczny

wykaże, że planowane prace będą skutkowały zmniejszeniem rocznego zapotrzebowania na energię co najmniej o:
  • 10% dla budynków, w których modernizowany będzie jedynie system ogrzewania,
  • 25% dla pozostałych budynków.
Wartość przyznawanej premii termomodernizacyjnej wynosi 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego.

W przypadku, gdy łącznie z termomodernizacją budynku zostanie zainstalowana mikroinstalacja OZE, wysokość premii termomodernizacyjnej wzrasta do 21% kosztów wykonanych prac.

W przypadku termomodernizacji ścian zewnętrznych w budynkach wielkopłytowych można ubiegać się o dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów sporządzenia dokumentacji technicznej doboru i rozmieszczenia kotew metalowych, zakupu oraz montażu tych kotew. Dodatkowe środki przysługują tylko wtedy, gdy

audyt energetyczny

potwierdzi, że termomodernizowanie przegrody będą spełniać warunki izolacyjności termicznej obowiązujące od 2021 roku.

Warunkiem uzyskania premii jest zaciągniecie kredytu w wysokości co najmniej 50% kosztów przedsięwzięcia.

Wszyscy nasi audytorzy energetyczni znajdują się na liście referencyjnej Zrzeszenia Audytorów Energetycznych, w rejestrze osób uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej prowadzonym przez Ministra Rozwoju oraz Certyfikowanych Ekspertów i Audytorów ds. Energetyki PolSEFF.

Szczegóły dotyczące audytów energetycznych oraz możliwości dofinansowania prac termomodernizacyjnych można uzyskać pod numerami:

tel.: 604-443-003,    604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalny audyt energetyczny.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl