pl en de es fr
Argox Eco Energia

Audyt oświetlenia

audyt oświetleniaaudyt oświetleniowyaudyty oświetlenia

Audyt oświetlenia

zawiera ocenę obecnego stanu systemu oświetlenia oraz wskazuje możliwe do realizacji przedsięwzięcia modernizacyjne, ich zakres, parametry techniczne i ekonomiczne, ze wskazaniem rozwiązania optymalnego, w szczególności z punktu widzenia efektywności ekonomicznej.

W audycie oświetleniowym analizowane jest zapotrzebowanie energii na cele oświetlenia pomieszczeń, w tym również na cele oświetlenia linii i ciągów technologicznych.

Audyt oświetleniowy

może również dotyczyć oświetlenia zewnętrznego, np.

audyt oświetlenia ulicznego

.

W ramach

audytu oświetleniowego

analizowane są kompleksowe modernizacje mające na celu wzrost efektywności energetycznej systemu oświetlenia.

Rozpatrywane jest zastosowanie bardziej energooszczędnych źródeł światła, wdrożenie systemów automatycznego sterowania wydajnością i parametrami oświetlenia, wprowadzenie racjonalizacji czasu załączania oświetlenia oraz sekcji oświetleniowych.

Wykonanie kompleksowego

audytu oświetlenia

, a następnie wdrożenie zalecanych modernizacji systemu oświetlenia może przynieść oszczędności sięgające nawet 40% kosztów energii elektrycznej.

W celu sprawdzenia zgodności z wymaganiami norm i przepisów oraz w celu dokonania oceny wielkości aktualnego zużycia energii wykonywane są pomiary parametrów oświetlenia.

Audyty oświetlenia

przeprowadza nasz doświadczony zespół inżynierów we współpracy z pracownikami naukowymi z Politechniki Warszawskiej.

Każdy

audyt oświetlenia

wykonujemy z uwzględnieniem obowiązujących norm i przepisów, w tym między innymi:
  • PN-EN 12464-1:2012 Światło i oświetlenie - Oświetlenie miejsc pracy - Część 1: Miejsca pracy we wnętrzach,
  • Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U. 1998 nr 21 poz.94 ze zm.),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tj. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650),
  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973),
  • Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U. 2015 poz. 1422),
  • Wymagania branżowe i technologiczne zależne od specyfiki realizowanych procesów technologicznych i stanowisk pracy.
W przypadku zainteresowania wykonaniem audytu oświetlenia, zapraszamy do kontaktu pod numerami telefonów:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wyczerpujących informacji i opracujemy profesjonalny audyt oświetleniowy.

Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl