pl en de es fr
Argox Eco Energia

Plany gospodarki niskoemisyjnej

emisja co2gospodarka niskoemisyjnaplan gospodarki niskoemisyjnej
Od 02.09.2013 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje wnioski o dofinansowanie planów gospodarki niskoemisyjnej, w ramach działania 9.3 „Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany gospodarki niskoemisyjnej”.

Celem programu jest wsparcie przedsięwzięć na rzecz redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych i redukcji zużycia energii, poprzez poprawę efektywności energetycznej.

Wsparcie w wysokości 85% kosztów opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej może być udzielone jednostkom samorządu terytorialnego oraz ich grupom.
Z pozostałej kwoty minimum 5% środków musi pochodzić ze środków własnych gminy, reszta może być ujęta w ramach innych źródeł finansowania (środki zewnętrzne, np. program KAWKA dotyczący ochrony powietrza). W ramach aktualnej rundy aplikacyjnej na dofinansowanie projektów przewidziano 10 mln zł.

Wśród korzyści z posiadania planu gospodarki niskoemisyjnej wymienić można:
  • ułatwiony dostęp do funduszy zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji dotyczących efektywności energetycznej w gminie w perspektywie 2014÷2020,
  • oszczędności w budżecie gminy,
  • udoskonalenie zarządzania gminą,
  • poprawa jakości powietrza na terenie gminy,
  • lepszy wizerunek władz samorządowych.
W ramach przygotowywania planu przeprowadzana jest inwentaryzacja zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych oraz analizowane są możliwości redukcji zużycia energii. Dla wybranego wariantu działań opracowywany jest harmonogram realizacji i możliwe źródła finansowania. Ustalone zostają zasady monitorowania i raportowania wyników.

Plan gospodarki niskoemisyjnej obejmuje wszystkie sektory i podmioty będące producentami i odbiorcami energii, z wyjątkiem instalacji objętych unijnym system handlu uprawnieniami do emisji (UE ETS).

Gospodarka niskoemisyjna stanowi nie tylko kluczowy krok w kierunku zapewnienia stabilnego środowiska, lecz także element długofalowego zrównoważonego rozwoju kraju.

Gminy zainteresowane przygotowaniem Planu gospodarki niskoemisyjnej zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

tel.: 604-443-003,   604-463-707,   602-220-228

e-mail: argoxee@poczta.fm

Udzielimy wszelkich niezbędnych informacji i opracujemy dla Państwa profesjonalny Plan gospodarki niskoemisyjnej.


Copyright © 2009 Argox Eco Energia Tworzenie stron www.stronki.pl