Audyt energetyczny i audyt remontowy

Audyt energetyczny określa zakres i szczegółowe parametry usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii w budynku, ograniczenie strat ciepła w sieci ciepłowniczej, a także poprawę sprawności źródła ciepła.

Audyt energetyczny wskazuje rozwiązanie optymalne, zarówno z punktu widzenia kosztów realizacji poszczególnych przedsięwzięć, jak również przewidywanej oszczędności energii.

Audyt energetyczny budynku zawiera bilans energetyczny budynku w stanie istniejącym, zestawienie prac termomodernizacyjnych ze wskazaniem parametrów technicznych wariantu optymalnego, uproszczony kosztorys, bilans energetyczny budynku w stanie po modernizacji, obliczenie oszczędności energii, oszczędności rocznych kosztów energii oraz prosty czas zwrotu inwestycji. Zakres modernizacji budynku może obejmować modernizację źródła ciepła, usprawnienie systemów: ogrzewania, przygotowania ciepłej wody użytkowej, wentylacji, ocieplenie przegród zewnętrznych oraz wymianę stolarki otworowej. Ponadto możliwa jest budowa lub modernizacja instalacji odnawialnego źródła energii, a także zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji.

Audyt energetyczny sieci ciepłowniczej dotyczy przedsięwzięć polegających na ograniczeniu strat ciepła z rurociągów przesyłowych. Poza poprawą izolacji termicznej rurociągów oraz armatury przesyłowej może obejmować zmianę trasy rurociągów w celu redukcji ich długości lub likwidacji zbędnych odcinków, zamianę rurociągów napowietrznych na podziemne preizolowane.

Audyt energetyczny źródła ciepła obejmuje działania mające na celu zmniejszenie zużycia paliwa poprzez podniesienie sprawności wytwarzania. Audyt energetyczny źródła ciepła wykonuje się dla lokalnego źródła ciepła, zlokalizowanego poza zasilanym przez to źródło budynkiem lub źródłem ciepła zaopatrującym więcej niż jeden budynek.

W przypadku realizacji prac modernizacyjnych prowadzących do oszczędności energii można uzyskać wsparcie finansowe. Audyt energetyczny jest bezwzględnie wymaganym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.

Stale funkcjonującym sposobem dofinansowania termomodernizacji budynków, modernizacji lokalnych sieci ciepłowniczych, lokalnych źródeł ciepła oraz realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, jest
premia termomodernizacyjna udzielana przez Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi 26% kosztów prac termomodernizacyjnych. W przypadku budowy lub modernizacji instalacji odnawialnego źródła energii premia wzrasta do 31% pod warunkiem, że koszty instalacji OZE stanowią przynajmniej 10% całej inwestycji.

Dodatkowe wsparcie w wysokości 50% kosztów wzmocnienia budynku wielkopłytowego przysługuje przy realizacji termomodernizacji budynków z „wielkiej płyty” wraz z ich wzmocnieniem.

Wysokość premii termomodernizacyjnej może zostać zwiększona o 10% z tytułu grantu termomodernizacyjnego, przy głębokiej i kompleksowej termomodernizacji budynku wielorodzinnego.

W przypadku starszych budynków wielorodzinnych możliwe jest uzyskanie premii remontowej. Wysokość premii remontowej wynosi 25% kosztów przedsięwzięcia remontowego, które poza pracami termomodernizacyjnymi obejmuje również prace remontowe nieprzynoszące oszczędności energii.

Podstawę do uzyskania premii remontowej stanowi audyt remontowy.

Premie termomodernizacyjna oraz remontowa przeznaczone są tylko dla inwestorów korzystających z kredytu na co najmniej 50% kosztów realizowanego przedsięwzięcia.