Współczynniki wyrównawcze LAF

Obowiązujące od 2021 roku nowe przepisy ustawy Prawo energetyczne, regulujące rozliczanie kosztów ciepła w budynkach wielolokalowych, wprowadziły istotne zmiany dla właścicieli i zarządców budynków, oraz dla użytkowników lokali w takich budynkach.

Wydane na tej podstawie rozporządzenie określa, że wybrana przez właściciela lub zarządcę budynku metoda rozliczeń kosztów ciepła na lokale, powinna uwzględniać współczynniki wyrównawcze zużycia ciepła na ogrzewanie wynikające z położenia lokalu w bryle budynku. Wymaganie to dotyczy metody z wykorzystaniem ciepłomierzy lokalowych oraz podzielników kosztów ogrzewania.

W rezultacie zarządca budynku ma ustawowy obowiązek opracowania i przedstawienia użytkownikom lokali regulaminu rozliczeń i uwzględnienia w nim współczynników wyrównawczych stosowanych przy rozliczeniu kosztów ogrzewania.

Najprostsza metoda polega na doborze stałych współczynników korekcyjnych z tablic opracowanych przez COBRTI „Instal” w latach 70. XX w. Współczynniki wyznaczone tą metodą mają charakter przybliżony. W związku z tym nie zaleca się stosowania tej metody i rekomenduje się metodę obliczeniową wyznaczania współczynników wyrównawczych. Jest to metoda bazująca na wyliczeniu współczynników w oparciu o projektowe obciążenie cieplne poszczególnych pomieszczeń budynku.

Współczynniki wyrównawcze powinny być wyliczane dla wszystkich lokali w danym budynku i odnoszone do zużycia ciepła zarejestrowanego ciepłomierzami lub wartości odczytów podzielników kosztów ogrzewania.

Analiza opłacalności montażu ciepłomierzy i podzielników kosztów

Nowe przepisy ustawy Prawo energetyczne wprowadziły również obowiązek montażu urządzeń do rozliczania kosztów ogrzewania oraz kosztów przygotowania ciepłej wody we wszystkich lokalach w budynkach mieszkalnych wielolokalowych. Wszystkie te urządzenia mają posiadać funkcję zdalnego odczyt. Instalacja tych urządzeń została uwarunkowana technicznymi możliwościami montażu oraz opłacalnością ich zastosowania.

Techniczną możliwość stosowania ciepłomierzy, podzielników kosztów ogrzewania oraz wodomierzy mających funkcję zdalnego odczytu ustala się w odniesieniu do rodzaju instalacji zastosowanej w danym budynku wielolokalowym oraz jego stanu technicznego.

Analiza ekonomiczna powinna wykazać, że projektowana oszczędność energii w okresie 5 lat uzyskana w wyniku zastosowania podzielników kosztów ogrzewania będzie wyższa niż koszt zakupu, montażu i eksploatacji tych urządzeń.

Argox Eco Energia oferuje zarządcom i właścicielom budynków mieszkalnych wielorodzinnych, zasilanym w ciepło ze scentralizowanego źródła energii:

  • wyznaczenie współczynników wyrównawczych LAF uwzględniających położenie lokali w bryle budynku,
  • opracowanie analizy technicznej możliwości oraz opłacalności stosowania ciepłomierzy
    i podzielników kosztów ogrzewania.