Świadectwo charakterystyki energetycznej

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest dokumentem, który określa jakość energetyczną budynku lub lokalu. Świadectwo energetyczne, inaczej certyfikat energetyczny, zawiera informacje dotyczące wielkości zapotrzebowania na energię niezbędną do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej, chłodzenia budynków i lokali mieszkalnych. W przypadku obiektów niemieszkalnych dodatkowo podane jest zapotrzebowanie na potrzeby oświetlenia.

Na pierwszej stronie świadectwa podana jest wartość jednostkowego rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, końcową i pierwotną, a także jednostkowa emisja dwutlenku węgla oraz procentowy udział odnawialnych źródeł energii pokrywających roczne zapotrzebowanie budynku na energię końcową.

Świadectwo energetyczne jest dokumentem niezbędnym w przypadku sprzedaży bądź najmu budynku lub lokalu. Świadectwo energetyczne, odpowiednio budynku lub lokalu, należy przekazać nabywcy lub najemnicy obiektu. Nabywca lub najemca nie mogą zrzec się prawa do otrzymania świadectwa.

Certyfikat energetyczny może zostać przekazany w formie papierowej z podpisem tradycyjnym lub w formie elektronicznej z podpisem zaufanym lub kwalifikowanym osoby uprawnionej

Każde świadectwo energetyczne musi być zarejestrowane w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej budynków.

Świadectwo charakterystyki energetycznej jest ważne 10 lat.

Ustawa o charakterystyce energetycznej budynków obliguje organy wymiaru sprawiedliwości, prokuraturę oraz organy administracji publicznej do umieszczenia w widocznym miejscu świadectwa energetycznego budynku o powierzchni powyżej 250 m2, w którym obsługiwani są interesanci.

Również w budynkach o powierzchni ponad 500 m2, w których świadczone są usługi dla ludności, kopia świadectwa energetycznego powinna być umieszczona w miejscu widocznym.

Jesteśmy liderem na rynku certyfikacji energetycznej budynków. Sporządziliśmy już kilkadziesiąt tysięcy świadectw energetycznych budynków i lokali. Wykonujemy certyfikaty energetyczne obiektów zlokalizowanych na terenie na terenie całego kraju. Każde świadectwo energetyczne sporządzone przez naszych certyfikatorów wykonane jest z zachowaniem najwyższej staranności, terminowo i po przystępnych cenach.

Projektowana charakterystyka energetyczna stanowi integralną częścią projektu budowlanego.
Zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zakresu projektu budowlanego, charakterystyka energetyczna budynku musi być opracowana zgodnie z metodologią sporządzania świadectwa charakterystyki energetycznej.

Projektowana charakterystyka energetyczna powinna zawierać informacje na temat właściwości cieplnych przegród oraz zastosowanych rozwiązań instalacyjnych. Do każdej projektowanej charakterystyki energetycznej budynku dołączana jest analiza możliwości racjonalnego wykorzystania wysokoefektywnych systemów alternatywnych zaopatrzenia w energię i ciepło.