Audyt energetyczny przedsiębiorstwa

Obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa, przeprowadzany cyklicznie raz na 4 lata, wprowadziła ustawa o efektywności energetycznej.

Podstawową korzyścią z przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, poza spełnieniem ustawowego obowiązku i uniknięciem kar finansowych, jest uzyskanie wiarygodnych informacji o możliwościach ograniczenia zużycia energii w firmie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa stanowi bowiem ważny krok w kierunku poprawy efektywności energetycznej oraz uzyskania korzyści środowiskowych.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu pozyskanie wiedzy o profilu zużycia energii w zakładzie, zidentyfikowanie obszarów najbardziej energochłonnych oraz przeprowadzenie szczegółowych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa ma na celu uświadomienie przedsiębiorcy jakie ma możliwe do wykorzystania środki oszczędzania energii oraz redukowania jej kosztu. Profesjonalnie zrealizowany audyt energetyczny przedsiębiorstwa pozwala na wdrożenie nowego, oszczędniejszego modelu gospodarowania energią i daje realne korzyści w postaci redukcji kosztów eksploatacji obiektów, instalacji i urządzeń.

Wykonujemy audyty energetyczne przedsiębiorstw o dowolnym profilu działalności. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w zakresie auditingu energetycznego, udokumentowane licznymi referencjami.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa opracowany przez naszych specjalistów zawiera diagnozę stanu użytkowania energii, analizę aktualnej gospodarki energetycznej, ocenę infrastruktury, identyfikację punktów energochłonnych. W audycie wskazujemy środki poprawy efektywności z wykorzystaniem działań inwestycyjnych i nieinwestycyjnych, oraz możliwości uzyskania wsparcia finansowego planowanych przedsięwzięć, w szczególności w postaci białych certyfikatów.

Nasi audytorzy przeprowadzający audyty energetyczne przedsiębiorstw posiadają wszechstronną wiedzę dotyczącą użytkowania energii i dostępnych technologii w obszarze budynków, procesów oraz transportu, wiedzę związaną z dostępnością nośników energii oraz szczegółowych zasad związanych z rynkiem energii.

Zgodnie z nową Dyrektywą o efektywności energetycznej obowiązkowi audytów energetycznych przedsiębiorstw mają podlegać wszystkie firmy zużywające ponad 10 TJ/rok nośników energii (2 778 MWh/rok lub 238 toe/rok). Jest to stosunkowo niewielki wolumen, tak więc liczba przedsiębiorstw, które obejmie obowiązek sporządzania audytu energetycznego ulegnie istotnemu zwiększeniu.

System Zarządzania Energią ISO 50001

Dyrektywa wprowadza również obowiązek posiadania certyfikowanego Systemu Zarządzania Energią ISO 50001 w przypadku firm zużywających ponad 85 TJ/rok (23 611 MWh/rok lub 2030 toe/rok).

System Zarządzania Energią ISO 500001 to międzynarodowy standard wyznaczający globalnie uznane najlepsze praktyki w zakresie zarządzania energią, przynoszący szereg korzyści, takich jak:

  • identyfikacja i zarządzanie ryzykiem związanym z przyszłym zaopatrzeniem w energię;
  • mierzenie i monitorowanie wykorzystywania energii, w celu rozpoznania obszarów wymagających poprawy efektywności;
  • zwiększenie ogólnej wydajności, w celu ograniczenia poboru energii i obniżenia rachunków;
  • redukcja emisji gazów cieplarnianych.


Obliczenia śladu węglowego

Ślad węglowy to wskaźnik środowiskowy mierzący wpływ organizacji bądź produktu na zmianę klimatu. Obliczanie śladu węglowego staje się obowiązkiem legislacyjnym w związku z regionalnymi i krajowymi zobowiązaniami klimatycznymi, wymogami sektora finansowego, a także rosnącą presją ze strony klientów i konsumentów.

Obliczanie śladu węglowego przedsiębiorstwa i jego produktów jest procesem skomplikowanym. Brak doświadczenia w tym zakresie sprawia, że wyliczone emisje w błędny sposób odzwierciedlają rzeczywisty wpływ firmy na środowisko i klimat. Wpływa to na późniejsze problemy z raportowaniem i opracowaniem skutecznej strategii dekarbonizacji oraz wzrostem kosztów, związanych z korzystaniem z zasobów i usług środowiskowych.