Audyt efektywności energetycznej

Ustawa o efektywności energetycznej definiuje dwa rodzaje audytów: obowiązkowy audyt energetyczny przedsiębiorstwa (link do strony audyt energetyczny przedsiębiorstwa) oraz audyt efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej jest wymagany w przypadku:

  • planowanych przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną, za realizację których inwestor pragnie pozyskać świadectwa efektywności energetycznej czyli białe certyfikaty;
  • wybranych programów, w ramach których inwestor chce uzyskać dofinansowanie do realizacji przedsięwzięć poprawiających efektywność energetyczną

Audyt efektywności energetycznej dotyczy konkretnego przedsięwzięcia lub grupy przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej. Mogą być to działania termomodernizacyjne, wymiana oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego na energooszczędne, modernizacja systemów chłodzenia, modernizacja urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych, działania w zakresie odzyskiwania energii, izolacja rurociągów i szereg innych. Pełny wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej zawiera aktualne obwieszczenie Ministra Klimatu i Środowiska.

Audyt efektywności energetycznej zawiera ocenę stanu technicznego i analizę zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, wskazanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, ocenę ich opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Audyt efektywności energetycznej określa przewidywaną oszczędność energii finalnej jaka powinna być osiągnięta w wyniku realizacji przedsięwzięcia.

Warunkiem ubiegania się o białe certyfikaty jest uzyskanie oszczędności energii finalnej na poziomie co najmniej 10 toe, przy czym istnieje możliwość łączenia większej liczby przedsięwzięć tego samego rodzaju w ramach jednego audytu efektywności energetycznej.

Audyt efektywności energetycznej wykonany po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia potwierdza, że deklarowana oszczędność energii finalnej została osiągnięta. Z audytu podwykonawczego zwolnione są przedsięwzięcia o oszczędności energii nieprzekraczającej 100 toe.

Audyt efektywności energetycznej jest często niezbędnym załącznikiem do wniosków o dofinansowanie w szeregu programów lub konkursów związanych z poprawą efektywności energetycznej, szczególnie w przypadku gdy planowane są prace modernizacyjne, które nie wchodzą w zakres audytu energetycznego, takie jak modernizacja systemów oświetlenia, klimatyzacji lub chłodzenia.

Wszystkie audyty efektywności energetycznej sporządzone przez naszych audytorów uzyskały pozytywna opinię Urzędu Regulacji Energetyki. Oszczędność energii finalnej wynikająca z realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wyniosła ponad 30 tys. toe.